Sameer
Sameer
1
Messages
0
Followers
59
Views
Last seen: 10 months

Write a message to Sameer
Answers shown by Sameer
م
م

لماذا مافي تفعال في البرنامج وضح وجهة نظرك

Sameer

لان مافي حدا كتير بيعرف هاي البرامج

لماذا مافي تفعال في البرنامج وضح وجهة نظرك لان مافي حدا كتير بيعرف هاي البرامج